نگرش حاکم بر تولید سخت‌افزار رایانه در ایران به شیوه‌ی ۵۰ سال گذشته است

مهندس باقر بحري، رييس کميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري ارتباطات و فناوري اطلاعات (سيتنا)، شيوه‌ي توليد سنتي در IT را با توجه به تاثير استفاده از آن در توسعه، اشتغال‌زايي، کارآفريني و تحرک‌زايي در اقتصاد کشور نادرست دانست و تاکيد کرد که لازم است تا توليد سخت‌افزار ايراني بايد با ابعاد وسيع‌تراز جمله توليد فکر، خدمت، ايجاد رابطه وتعامل با شرکت‌هاي خارجي همراه باشد.
وي افزود: در حال حاضر نقاط ضعفي در رابطه با مفهوم توليد در ايران وجود دارد؛ در حالي که کشورمان مانند بسياري از کشورهاي آسياي جنوبي که مساله‌ي‌بيکاري را با ايجاد بستر انجام کارهاي خدماتي و نوشتن نرم‌افزار براي ساير کشورها (تا حدودي) مرتفع کرده‌اند، مي‌تواند از اين طريق رابطه‌ي ‌فعالي با ديگر کشورها در زمينه‌ي توليد سخت افزار داشته باشد که اين امر به اشتغال‌زايي کمک خواهد کرد.
بحري، با بيان اين مطلب که مونتاژ قطعات در داخل کشور، “توليد” محسوب نمي‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت ارائه‌ي رايانه‌ي ارزان به مردم به عنوان ابزار کار جديد، ارزش افزوده‌ي بسياري ايجاد مي‌شود، ضمن آن‌که توليد خدمت و فکر ازمهمترين پارامترها در اين زمينه و درآمدزاترين مورد براي دنياست.
رييس کميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي خاطرنشان کرد: متاسفانه کانال‌هاي داراي قابليت ايجاد ارزش‌افزوده از کشورهاي خارجي وارد و کالاهاي فاقد اين قابليت در داخل توليد مي‌شود.
مهندس باقر بحري، رييس کميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري ارتباطات و فناوري اطلاعات (سيتنا)، شيوه‌ي توليد سنتي در IT را با توجه به تاثير استفاده از آن در توسعه، اشتغال‌زايي، کارآفريني و تحرک‌زايي در اقتصاد کشور نادرست دانست و تاکيد کرد که لازم است تا توليد سخت‌افزار ايراني بايد با ابعاد وسيع‌تراز جمله توليد فکر، خدمت، ايجاد رابطه وتعامل با شرکت‌هاي خارجي همراه باشد.
وي افزود: در حال حاضر نقاط ضعفي در رابطه با مفهوم توليد در ايران وجود دارد؛ در حالي که کشورمان مانند بسياري از کشورهاي آسياي جنوبي که مساله‌ي‌بيکاري را با ايجاد بستر انجام کارهاي خدماتي و نوشتن نرم‌افزار براي ساير کشورها (تا حدودي) مرتفع کرده‌اند، مي‌تواند از اين طريق رابطه‌ي ‌فعالي با ديگر کشورها در زمينه‌ي توليد سخت افزار داشته باشد که اين امر به اشتغال‌زايي کمک خواهد کرد.
بحري، با بيان اين مطلب که مونتاژ قطعات در داخل کشور، “توليد” محسوب نمي‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت ارائه‌ي رايانه‌ي ارزان به مردم به عنوان ابزار کار جديد، ارزش افزوده‌ي بسياري ايجاد مي‌شود، ضمن آن‌که توليد خدمت و فکر ازمهمترين پارامترها در اين زمينه و درآمدزاترين مورد براي دنياست.
رييس کميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي خاطرنشان کرد: متاسفانه کانال‌هاي داراي قابليت ايجاد ارزش‌افزوده از کشورهاي خارجي وارد و کالاهاي فاقد اين قابليت در داخل توليد مي‌شود.
ارائه شده در سيتنا