رئیس به انتخابات بازگشت

۴ لشگر در دومین مصاف۷۰۰ عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران تا ساعاتی دیگر برای انتخاب ۲۰ عضو هیئت مدیره از میان نزدیک به ۴۰ کاندیدا پای صندوقهای رای خواهند رفت.
به گزارش عصرارتباط، در حالی که اتحاد ۱۵ نخستین لیست پیشنهادی از سوی بدنه پیشین هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای از خلال تمامی جنجالهای حول و حوش حمایت روسای سازمان همچنان جایگاه خود به عنوان محتمل ترین لیست موجود در شاخه شرکتها را حفظ کرده است؛ تشکیل پیشنهاد ۲۰ با حمایت سنگین و رسمی جمعی از بزرگترین شرکتهای سختافزاری در کنار نهایی شدن لیستهای هماندیشان و نواندیشان تنور انتخابات را بسیار گرمتر از حد مورد انتظار تا انتهای هفته گذشته کرده است؛ گرمایی که دامنه های آن اندکی به شاخه فروشگاهی با ۴ کاندیدا و شاخه مشاوران با ۹ کاندیدا هم نفوذ کرده است.
به دور بودن شاخه مشاوران از جنجال و نوپا بودن آن در بدنه پیشین سازمان یعنی انجمن شرکتهای انفورماتیک در کنار عدم استقبال فروشگاهها از انتخابات این شاخه همگی عوامل نسبی به مدت فضای انتخاباتی در این زمینه هستند.
غولها در برابر غولها سردی نسبی فضای انتخابات در زمینه مشاوران و فروشگاهها را حضور ناگهانی، سنگین و رسانهای پیشنهاد ۲۰ در شاخه فروشگاهی، در میانه هفته جاری جبران کرده است.
این گروه که تشکیل آن با حضور بسیاری از قدرتهای عموما خاموش، بازار سختافزار ایران همچون مادیران، کامپیوترریز و ژرفنگر، همراه بود توانست با برگزاری جلسات فشرده شانس از دست رفته یک اتحاد سختافزاری را با بخیه زدن شکافهای داخلی و خارجی این گروه تا حدودی احیا کند. اعلام حمایت سازگار ارقام، آواژنگ، شاب، گرین، آتنا، زیگورات، نقش، بهین تکنولوژی، امرتات، هپیران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، انفورماتیکگستر و ایران نوتبوک از این لیست حکایت رایزنیهای سنگین افرادی همچون علیرضا خمسه – مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک- پیربابایی و سرکانی داشت که ظاهرا با پیوستن دو عضو شورشی یعنی باقر بحری و شبنم طباطبایی نژاد سعی در گردآوردن آنها در کنار فرد میانهرویی همچون علیرضا پورنقشبند و ائتلاف شکسته شده سختافزار با اعضایی همچون محمدعلی نیلفروشان، بیتا طهماسبی و حسین غروی داشتند.
دیرهنگام بودن این تلاش، ادامه تشتت داخلی در میان سختافزاریها و مهمتر از همه فقدان تفاوت با سایر لیستها همچنان به عنوان نقطه ضعفهای این پیشنهاد مطرح هستند اما نزدیک بودن ظهور آن به موسم انتخابات، برخورداری از پشتیبانی شرکتهای بزرگ و توان بالای رسانهای اعضا و حامیان آن به ویژه باقر بحری هنوز به عنوان برگهای برنده این لیست مطرح هستند. به ویژه که دو چهره با سابقه -یکی جوان و یکی میانسال- از شاخه فروشگاهی به نام رضا حیدری از عیاران و غلامرضا فخری از هپیران نگاههای بیشتری را متوجه این لیست کردهاند تا وزنکشی جدی با لیست سازمانیافته، مورد وثوق و متحد اتحاد ۱۵ کنند.
افتراق ۱۵ وارد شدن رادیکالترین عضو هیئت مدیره پیشین یعنی احمد علیپور با تمام توان رسانهایاش در بازی انتخابات نشان داد هرچند نظم و سازمان یافتگی مهمترین مزیت لیست یکپارچه اتحاد ۱۵ است ولی تسلط عمیق و ادامهدار آن بر فضای رو به تنش انتخابات در هفته های اخیر شاید بیشتر از میزان مورد نیاز ترتیبدهندگانش بوده است چون ظهور علیپور در مقام یک منتقد داخلی با زبانی آتشین و تعهدی مورد تاکید به نفس سازمان جاده را یک جریان نوی رسانهای کوبید و هموار کرد که طی آن نه تنها لیست ۲۰ – با تاکید بر عدم پشتیبانیاش از اظهارات مدیرعامل فراسو- شکل گرفته بلکه حتی سایر لیستها چون هماندیشان و انسجام نیز در این روزهای پایانی جسارتی قابل لمس در حمایت یا مخالفت از ایدههای عمومی یافتند.
شخصیت دلنشین، میانرو و صبور پرویز رحمتی سرلیست دو لیست انتخاباتی و مهمترین کاندیدای جانشین سعیدی نائینی به عنوان رئیس هیئت مدیره در تمامی این گیر و دارها همچنان یک مزیت انتخاباتی برای اتحاد ۱۵ مطرح است به ویژه که بخش عمده‌ای از اعضای آن در واقع در تمامی لیستهای موجود حضور دارند و تحت عنوان انتقال تجربه سازمانی و صنفی از شانس بالایی برخوردارند.
رضا دانش از لیست هماندیشان هرچند از جنجال کنارهگیری شبنم طباطبایینژاد از لیستهای اولیه بر کنار نمانده است ولی کوشیده است با قرار گرفتن در کنار نیروی باسابقهای چون محسن امینی و ارائه یک لیست برنامه محور که در آن حتی روسای کمیسیونها نیز مشخص شدهاند، با بلندپروازی تمام نگاه نرمافزاریها در وهله اول و سایر اعضای صنف را به سوی خود جلب کند.
علیرضا صالحی از لیست انسجام نیز از شرایط مشابه رضا دانش برخوردار است با این تفاوت که وی راهحل حضور جدی در انتخابات را در شکستن کلیشه های رایج، مذاکره با مجید ریاضی مخالف جدی سازمان و مطرح کردن خود به عنوان سخنگوی احتمالی هیئت مدیره آتی جستوجو کرده است و به همین سبب انتقادات افرادی همچون احمد علیپور را مواجه خود کرده که باید دید با این حساب ریسکهای تنها نماینده رسانه ها در انتخابات تا چه حد پاسخ خواهد داد.
به نظر میرسد تنها عضو مستقل باقیمانده علیرضا علمی از انجمن ispها باشد که حتی رایزنی های مسئولان برای حضور وی در برخی لیستها نیز بی نتیجه مانده است. خط پایان بر زمین نشستن امیرحسین سعیدی نائینی از هواپیمای خود که لندن را به مقصد تهران ترک کرده بود، در کمتر از ۴۸ ساعت به پایان انتخابات در عمل نقطه پایانی بر ترکتازیهای لیستهای مختلف است، تنویر دیدگاههای علیپور، ابراز ارادت سریع دو لیست به سازمان و پردهبرداری از نقش نائبرئیس سازمان یعنی سهیل مظلوم، همگی دلالت مستقیم بر این امر دارند.
هرچند هیچ نشانه آشکاری از حدس پذیر بودن نتایج انتخابات ما به ویژه پس از اعلام حمایت چند شرکت بزرگ از پیشنهاد ۲۰ که آنها را در برابر اتحاد ۱۵ صاحب شانس میکند وجود ندارد ولی برآوردهای اولیه از احتمال بالای بازانتخاب اعضای پیشین (۶ نفر) و شانس همچنان درخشان پرویز رحمتی – که تندروترین منتقدانش نیز دستکم به مقبولیت اش معترفند- دارد. هرچند این گمانه زنیها نیز به خودی خود از التهاب انتخاب ۹ عضو باقیمانده شرکتها نمی کاهد. به نظر می‌رسد افرادی چون عبدالصمد بیدختی‌نژاد هم به سبب حضورشان به عنوان تنها نماینده شرکتهای PAP و دست‌کم سه عضو سخت‌افزاری مسجل باشد ولی در این میان جدال نام‌هایی چون باقر بحری با میانه روی سازمان یافته ای همچون غروی و طهماسبی دیدنی خواهد بود.
ارائه شده در فناوری اطلاعات و ارتباطات