ترکیب مدیریت نظام صنفی استان تهران

عصر روز یکشنبه با حضور اعضای هیئت مدیره دوره نخست و منتخبین دومین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران اولین نشست دومین دوره هیئت مدیره برگزار شد. عصر روز یکشنبه با حضور اعضای هیئت مدیره دوره نخست و منتخبین دومین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران اولین نشست دومین دوره هیئت مدیره برگزار شد. این نشست در دو بخش جداگانه پیش بینی شده بود که در بخش نخست با حضور امیر حسین سعیدی نائینی و سایر اعضای هیئت مدیره قبلی سازمان در جمع منتخبین دومین دوره هیئت مدیره ،ضمن معارفه اعضاء جدید، هئیت مدیره قبلی موفقیت سازمان در دور جدید را خواستار شدند.
در بخش دوم این نشست که اولین جلسه رسمی هیئت مدیره جدید بود موضوع انتخاب رئیس، هیئت رئیسه، خزانه دار و مسئولین کمیسیون ها و اعضای شورای انتظامی استان در دستور کار قرار گرفت. به جز حمید بابادینیا از اعضای منتخب اصلی شاخه شرکت ها و ساسان شیردل عضو علی البدل شاخه مشاوران، سایر منتخبین و اعضای اصلی و علی البدل عضو هیئت مدیره در سه شاخه شرکت ها، فروشگاه ها و اشخاص حقیقی به همراه بازرس اصلی سازمان در این نشست حضور داشتند. در ابتدای این نشست اعضای حاضر به اتفاق آرا پرویز رحمتی را به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران انتخاب و سپس با اخذ رای برای انتخاب ترکیب هیئت رئیسه، مهران خوانساری ابیانه به عنوان نائب رئیس اول، باقر بحری به عنوان نائب رئیس دوم و محمود رضا خادمی به عنوان خزانه دار به مدت سه سال انتخاب شدند.
در ادامه این جلسه موضوع انتخاب مسئولین کمیسیون ها در دستور کار قرار گرفت و در نهایت مسئولین ۱۲کمیسیون اصلی سازمان به شرح ذیل انتخاب شدند:
۱- کمیسیون اینترنت: محمود رضا خادمی
۲- کمیسیون انتقال داده ها (pap) : عبدالمحمد بیدختی نژاد
۳- کمیسیون نرم افزار: محمد یوسفیان
۴- کمیسیون آموزش و پژوهش: افشین کازرونی
۵- کمیسیون امور فرهنگی: بیتا طهماسبی
۶- کمیسیون فروشگاه ها: احمد حشدری
۷- کمیسیون سخت افزار : حسین غروی رام
۸- کمیسیون شبکه: حمید بابادینیا
۹- کمیسیون تدوین مقررات و استانداردها: آزاده داننده
۱۰- کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی: بابک رشیدی
۱۱- کمیسیون نشر الکترونیک: رضا آسیابانی نجف آبادی
۱۲- کمیسیون روابط بین الملل: سید عبدالکریم رئیس کرمی
همچنین با نظر هیئت مدیره، مسئولیت کمیسیون امنیت فضای تبادل داده ها(افتا) به هیئت رئیسه سازمان واگذار گردید. در بخش پایانی این نشست نیز موضوع انتخاب اعضای شورای انتظامی استان تهران در دستور کار قرار گرفت و با نظر هیئت مدیره ترکیب اعضای شورای انتظامی به شرح ذیل انتخاب شدند: مهرداد ذوالفقاریان، محمد علی نیلفروشان، رضا حیدی رنجبر، پیام کرباسی و رضا پرویزی( به عنوان عضو حقوقدان)
لازم به توضیح است که بر اساس ماده ۴۷ آیین نامه شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها بلامانع خواهد بود.
ارائه شده در هموطن سلام