گفتگویی با باقر بحری به بهانه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه الکامپ

به بهانه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه الکامپ که بهعنوان بزرگترین رویداد داخلی در حوزه ICT کشور مطرح است، گفتگویی را با باقر بحری، مدیر کل توسعه بازار شرکت سازگار ارقام ترتیب دادهایم که در زیر میخوانیم:
: موضعگیری شرکت شما در مواجهه با الکامپ چهاردهم با توجه به تغییرات نظام صنفی چیست؟
– نظام صنفی امسال بحثی را مبنی بر حضور یا عدم حضور شرکتهای عضو مطرح نکرده و شرکتها بنا به نظر خودشان در این دوره حاضر خواهند شد.
: ارزیابی شما از نمایشگاه با توجه به حضور گسترده تر شرکتها نسبت به ۳ دوره پیش چیست؟
– من امیدوارم که امسال شاهد نمایشگاه خوبی باشیم، چرا که هر زمان یک نمایشگاه خوب برگزار بشود، به هر دلیلی مایه آبرو و ارزش یک مملکت و یک صنعت محسوب میشود.
اما معتقدم صرفاً حضور بیشتر شرکتها و یا ازدحام بازدید کنندگان در زمان برگزاری نمایشگاه نشانه موفقیت یک نمایشگاه نیست، بلکه دستاوردهای آن نمایشگاه است که نشان دهنده کیفیت و موفقیت آن دوره از برگزاری است.
: با توجه به انتقادهایی که قبل و بعد از هر دوره از نمایشگاه میشود، پس چرا همچنان شرکتها از الکامپ استقبال میکنند؟
– دلیل اصلی آن اجبار است. در کشوری که مکانیزم درستی برای عرضه و تقاضا وجود ندارد، و تا زمانی که برگزاری نمایشگاه در انحصار بخش دولتی است در واقع چیزی بیش از این انتظار نمیرود.
به همین دلایل بالاجبار از حداقلها باید استفاده شود، زیرا فرصتهایی که ممکن است در بازار بوجود آید بسیار اندکند و نمیتوان به هیچ وجه آنها را از دست داد.
: هدف از حضور در نمایشگاههای اینچنینی چیست؟
– من اعتقاد دارم که در حال حاضر نمایشگاههای تخصصی دیگر جایگاه گذشته را ندارند و خیلی ضعیفتر نسبت به گذشته عمل میکنند، ولی با این وجود معتقدم اگر دستاوردهای بزرگی بعد از نمایشگاه برای شرکتکنندگان بوجود میآمد شرکت سازگار هم شرکت میکرد و به همین دلیل فکر نمیکنم فرصتی را از دست داده باشیم.
البته بین شرکتها تفاوتهایی هم هست. به عنوان مثال شرکتهایی همچون سازگار که به یک ثبات رویه رسیدهاند و زیرساختاهای خود را بر یک اساس هدفمند پیادهسازی کردهاند، با یک شرکت جوانی که از حداکثر فرصتها باید استفاده کند تا به موفقیت برسد اختلاف زیادی است. مطلقاً این انتظار نمیرود که این دست از شرکتها از این فرصت اندک استفاده نکنند.
: دلیل اینکه نمایشگاه الکامپ که مهمترین رویداد حوزه ICT در ایران محسوب میشود، طی چند سال اخیر از تب و تاب افتاده چیست؟
– در گذشته سازمان نظام صنفی این نمایشگاه رو برگزار میکرد، که دو سال طلایی داشت.
: این دو دوره چه دورههایی بوده؟
– دورههای ۹ و ۱۰ بودند. موضوعی که مطرح است این بود که ما سعی کردیم نمایشگاهی در خور اسم و جایگاه این حوزه برگزار کنیم و حداقلترین دستاوردها را عرضه کردیم و با وجود این حداقلها، آن نمایشگاههای پر بار را رقم زدیم.
اعتقاد من این است که بسترهای سادهای که میتوانسته در نمایشگاه وجود داشته باشه فراهم نشده و متاسفانه به همین خاطر است که هر ساله عدم پیشرفت را در برگزاری الکامپ شاهد هستیم.
: علت این عدم پیشرفت درگیری بین سازمان نظام صنفی و سازمان نمایشگاهها نبوده است؟
– نه. به نظر من تصدی نمایشگاهها میتوانسته به نظام صنفی داده نشود و به بخش خصوصی و متخصص واگذار شود که دغدغه رشد و پیشرفت را داشته و درصدد بهتر برگزار کردن این نمایشگاه قدم بر میداشتند.
بازهم تاکید دارم که مسئله سازمان نظام صنفی، تصدیگری نمایشگاه الکامپ نبوده، بلکه دغدغهاش درست برگزار کردن و سپردن کار به دست کسانی بوده که از جنس این صنعت هستند و این کار را میدانند و معتقدم که این کار باید به دست بخش خصوصی صورت بگیرد و دولت تنها باید سیستم نظارتی بر روی روند برگزاری الکامپ داشته باشد تا بتوان یک نمایشگاه ارزشمندی داشته باشیم.
: آیا حضور شرکتهای بزرگی مثل سازگار، باعث حضور گستردهتر و پر توانتر دیگر شرکتها و در نتیجه رونق بخشیدن به نمایشگاه نمیشود؟
– یک چیز را باید به یاد داشته باشیم، و آن این است که هیچ شرکتی جهت لطف کاری را انجام نمیدهد، مگر اینکه انتفاعی در پی داشته باشد. یک شرکت خصوصی تا زمانی که اهدافش در امری محقق نشود هزینه نمیکند و ما در نمایشگاهی شرکت میکنیم که منافعمان را تامین کند و اگر آن بستر آمادگی آن را نداشته باشد که منافع ما را تامین کند، رفتن ما به نمایشگاه بیمورد است.
: به نظر شما استراتژی حضور در نمایشگاههای داخلی با خارجی متفاوت است؟
– قطعاً همینطور است. شرکتهایی که در نمایشگاههای برون مرزی حضور مییابند، با هدف گسترش بازار منطقهای خود دست به این کار میزنند، چرا که در آنجا کسی برای پیدا شدن وجود دارد. اما در بازار ما که بعضی از شرکتها به خاطر هدیه دادن به بازدید کنندگان به منظور جلب نظر ایشان در نمایشگاه شرکت میکنند، نمیتوانیم آن مشتریان مورد نظر و بالقوه را بیابیم.
: آیا نمایشگاه الکامپ میتوانست به عنوان یک سکوی پرتاب برای تعامل تجاری با کشورهای دیگر باشد؟
– من معتقدم حتماً میتواند این طور باشد، این امر که ما در یک نقطه از راه ابریشم حضور داریم نشان دهنده آن است که حداقل بخش وسیعی از کشورهای اطراف ما میتوانند از ما به عنوان پل ارتباط به منظور ورود به بقیه دنیا استفاده کنند. این ما هستیم که برای این جریان برنامه حساب شدهای نداریم. ما قوانین مدون و زیر ساختهای لازم برای تجارت جهانی در حوزه IT نداریم و از این رو در این زمینه تنها میتوانیم در حد حرف قدم برداریم.
هدف اصلی ما از حضور در نمایشگاهها توسعه بازار است. اگر شرکتی در جایی به این هدف نرسد، پس حضورش بیفایده بوده و ابزار و بستر مناسبی فراهم نشده.
: امسال حضور شرکتی همچون سازگار ارقام در الکامپ به چه نحوی خواهد بود؟
– اتفاقی که امسال در خصوص نمایشگاه افتاده حضور غیر مستقیم ما در نمایشگاه است. با توجه به تجربیاتی که از دورههای گذشته داشته ایم، تصمیم گرفتیم با نوع نگرش جدیدی در این رویداد حضور بیابیم تا اطلاع رسانی لازم را در مورد محصولات جدید سازگار به مخاطبین و کاربران ارائه نماییم. از اینرو غرفههای خود را در جراید برپا کردیم. بازدید کنندگان عزیز می توانند با مراجعه به این نشریات از جدید ترین محصولات با گارانتی سازگار دیدن نمایند!
: اگر چه در این دوره حضور مستقیم ندارید اما می خواهیم بدانیم نحوه ثبت نام نمایشگاه امسال را از نظر جانمایی چگونه ارزیابی میکنید؟
– نمایشگاه باید مدیریت داشته باشد. بزرگترین ضعف نمایشگاه ما عدم مدیریت است. در این زمینه نداشتن تقویم مدون، نداشتن برنامه، نداشتن تسهیلاتی برای شرکتکنندگان و وجود قیمتهای متفاوت، یحتمل فضایی ایجاد میکند برای ناشفاف شدن برگزاری نمایشگاه. در صورتی که اگر نمایشگاه قواعدی مشخص، یکسان و ساده داشته باشد، احتمال پیش نیامدن مشکلات پیش روی شرکتکنندگان بسیار زیاد است.
: در آخر نمایشگاهها را در پیشبرد اهداف سازمانها چگونه ارزیابی میکنید؟
– معتقدم نمایشگاهها دیگر بازخورد گذشته را ندارند، یا باید ماموریت نمایشگاهها تغییر یابد و یا می بایست جایگزینی مناسب برای آن پیدا کرد.
ارائه شده در ICTNA